Kommer den grønne bølge gennem Vestermarie Plantage?

Kommer den grønne bølge gennem Vestermarie Plantage?

Billedtekst: Vestermarie med plantage, som byen har givet navn til, i baggrunden.Arkivfoto: Jens Peter Svendsen, PL-Beton.

Der mødte 42 op til generalforsamling i Vestermarie Borgerforening. Svend Aage Kristoffersen blev valgt til dirigent, Arne Pedersen og Britta Andersen som stemmetællere. Lene Dahl aflagde beretning, enkelte spørgsmål og beretningen blev godkendt.

Kasserer Kim Frederiksen aflagde det reviderede regnskab, som viste et pænt overskud, det blev godkendt.

Indkomne foreslag: bestyrelsen havde indsendt foreslag til en vedtægtsændring, denne blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen: på valg var Lene Rasmussen, Kim Frederiksen, Kjeld Kofod, fra salen blev foreslået Henrik Cordua og Lars Henrik Hansen, valgt blev Kjeld Kofod, Kim Frederiksen og Lars Henrik Hansen, som ny suppleant blev Mona Mattsson valgt.

Der var genvalg af revisorerne Henrik Cordua og Finn Ager og revisorsuppleant Christian Dahl.

Kontingentet er uændret 125 kr. for husstande og 75 kr. for enlige.

Repræsentanter til Nyvest Centret blev Kim Frederiksen, Inge Frederiksen, Bente Johansen og Christian Dahl valgt.

Under eventuelt kom partnerskabsaftale op og vende, vi afventer stadig svar fra BRK, den Grønne bølge var også oppe, snakkede løst om, at den måske kommer igennem Vestermarie Plantage.

Lene Dahl takkede Lene Rasmussen for arbejde i bestyrelsen og Svend Aage Kristoffersen for en god styring af generalforsamlingen.