Blomsterstribe-projektet intensiveres i 2019

Blomsterstribe-projektet intensiveres i 2019

Blomsterstriberne på Bornholm i 2018 havde svært ved at blive særligt synlige i den meget varme og tørre sommer, men det har ikke fået Bornholms Landbrug & Fødevarer på Kannikegård  i Aakirkeby til at opgive. Tværtimod fremgår det af en beskrivelse af 2019-projektet, at det bliver udvidet.

Her følger et begrænset uddrag af planteavlskonsulent Klaus H. Petersen projektbeskrivelse:

Bornholms Landbrug & Fødevarer vil også i 2019 arbejde med blomsterstriber. I 2019 vil der være et større fokus på udsåning af bredere striber og kiler, som også kan skabe forbindelse mellem den eksisterende natur, såsom hegn, vandhuller og krat. Udsåning af blomsterstriber i det åbne land kan både styrke selve naturforståelsen og landskabsoplevelsen, og give både de lokale og turister mulighed for at plukke blomster og komme tæt på landmandslivet og det vilde insektliv. For at give øens skoleelever og skolebørn en bedre natur- oplevelse og forståelse vil projektet bornholmblomstrer i 2019 udvikle et særligt formidlingsværktøj til skolebørn på 4-6 klassetrin.

Klassesæt til skolerne
Kampagnens aktiviteter:

* Som noget nyt i 2019 vil projektet udvikle klassesæt til skolebørn på 4-6 klassetrin og fokusere på at udvikle en metode til rækkesåning af solsikker i f.eks. majsmarker efter fremspiring.

Kampagnen vil igangsætte følgende indsatser;

• Uddele frø til udsåning af 4 ha blomsterstriber af varierende bredde 1-3 meter.

• Udvikle en metode til maskinel såning af solsikker i 1-2 rækker, efter fremspiring.

• Opstille 10 mobile blomsterkasser, blandt andet på Folkemødet og etape-Bornholm.

• Uddele 4000 frøposer til private haveejere, som symbol for ønsket om 4000 nye indbyggere.

• Udvikle klassesæt til skolebørn på 4-6 klassetrin til artsbestemmelse af pollensøgende insekter. Uddele klassesæt blandt andet til de bornholmske skoler.

• Gennemføre markvandringer og diskutere ”best- practice” med samarbejdspartnerne.

• Måle på effekten af blomsterstriber.

Kampagnens forventede samarbejdspartner i 2019
Projektets aktiviteter indebærer både organisering, herunder opbakning fra øvrige lokale friluftsorganisationer, dialog med landmænd og lokalbefolkningen samt indsamling af resultater om blomsterstribernes effekt. Bornholms Landbrug & Fødevarer vil gerne forsøge at etablere et bredt samarbejde og ejerskab til blomsterstriber. Indtil videre har 9 ud af 16 lokale skoler udvist interesse for et samarbejde.

De foreløbige samarbejdspartnere er :
• BC Catering
• Bornholms biavlerforening
• Danmarks Jægerforbund
* Danmarks Naturfredningsforening-Bornholm
• Dansk Planteværn
• De Bornholmske skoler
• DLF
• NaturBornholm

En række lokale samt store nationale fonde bidrager til kampagnen

Der arbejdes på at finde sponsorater både lokalt, nationalt og globalt samt i det private erhvervsliv både på Bornholm og udenfor øen. Kampagnens samlede omkostninger beløber sig til 437.500 kr., som dækker alle udgifter.

Effekten af blomsterstriber
Blomsterstriber kan både skabe øget biodiversitet i det åbne land og styrke kommunikationsbroen mellem landbruget og det omkringliggende samfund. En sideeffekt er øget samfundsmæssig bevidsthed om landmandens livsbetingelser. Desuden styrker kampagnen samarbejdsfladen mellem aktørerne i det åbne land. Særligt øens unge får en øget bevidsthed om levevilkårene for de pollensøgende insekter og hvad der påvirker denne insektgruppe. Den langsigtede effekt på dette initiativ bliver forhåbentligt også, at Bornholm bliver associeret med det blomstrende samfund, der er gode til at finde lokale løsninger på globale udfordringer. Dette kan måske også styrke Bornholms muligheder for at tiltrække tilflyttere og arbejdskraft.

Tilmelding til kampagnen inden 1. april på BLF’s planteavlskontor.

Klaus H. Petersen, som er projektleder på kampagnen “bornholmblomstrer” kan kontaktes på khp@blf.dk eller telefon 5690 7843.

Mere viden om projektet og hvordan bierne modtog blomsterne i 2018 kan læses her